Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

 Tải về hướng dẫn sử dụng   ( Tại đây )

 Tải về hướng dẫn sử dụng chữ ký số   ( Tại đây )

 
Đăng nhập vào hệ thống

- Cán bộ truy cập vào Cổng thông tin của Bộ Giao thông vận tải

(1) Chọn ô “ Đăng nhập”

- Người làm thủ tục nhập thông tin tài khoản đăng nhập hệ thống:

  • (1) Nhập thông tin địa chỉ đăng nhập.
  • (2) Nhập mật khẩu.
  • (3) Kích “ Đăng nhập”
 
Xử lý hồ sơ
 
Xem thông tin chung

- Cán bộ có thể xem danh sách hồ sơ chung theo từng loại giấy tờ bằng cách chọn một trong các danh sách:

- Hệ thống sẽ hiển thị danh sách hồ sơ thuộc loại danh sách đó:

 
Xem thành phần hồ sơ

- Sau khi xem danh sách hồ sơ như mục 2.1, cán bộ chọn một hồ sơ xác định, hệ thống hiển thị thông tin chung của hồ sơ:

- Để xem thành phần hồ sơ, chọn “Thành phần hồ sơ”, hệ thống sẽ hiển thị tài liệu nộp và thành phần kết quả:

- Click icon để có thể xem trực tuyến và tải tài liệu về :

- Chọn “Tab mới” hoặc “Cửa sổ mới” để xem trực tuyến, sau khi xem Cán bộ có thể tải tài liệu về máy cá nhân.

 
Thụ lý hồ sơ
 
Chức năng của Cán bộ một cửa Tổng cục

- Cán bộ tiếp nhận lựa chọn “Xử lý hồ sơ” => “Tiếp nhận hồ sơ” chọn chi tiết một hồ sơ cần giải quyết :

- Kiểm tra thành phần hồ sơ:

- Sau khi đã kiểm tra thông tin hồ sơ Cán bộ một cửa tiến hành thụ lý hồ sơ, chọn “Tiếp nhận hồ sơ” nếu hồ sơ đạt yêu cầu.

Hồ sơ sau khi tiếp nhận sẽ được chuyển sang cho cán bộ xử lý.

 
Yêu cầu bổ sung

- Cán bộ một cửa Tổng cục sau khi kiểm tra thông tin hồ sơ, chọn “Thụ lý hồ sơ” để tiến hành thụ lý hồ sơ. Khi hồ sơ còn thiếu Cán bộ chọn “Yêu cầu bổ sung hồ sơ”:

Hồ sơ sau khi được yêu cầu bổ sung sẽ chuyển trả cho NLTT.

 
Tiếp nhận yêu cầu bổ sung

- Cán bộ một cửa có thể xem những hồ sơ đã được NLTT bổ sung thêm tại trạng thái “Bổ sung chờ tiếp nhận”, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, cán bộ chọn “Thụ lý hồ sơ” để thao tác:

Tiến hành thụ lý hồ sơ: Cán bộ xử lý chọn “Tiếp nhận hồ sơ” nếu hồ sơ đạt yêu cầu, Cán bộ xử lý chọn “Yêu cầu bổ sung hồ sơ” để yêu cầu bổ sung hồ sơ.

 
Trả kết quả

- Cán bộ một cửa Tổng cục chọn “Chờ trả kết quả” đối với hồ sơ cấp mới hoặc “Chờ trả kết quả cấp lại” đối với hồ sơ yêu cầu cấp lại => “Trả kết quả” lựa chọn hồ sơ cần phê duyệt:

Cán bộ lựa chọn “Trả kết quả” để tiến hành trả kết quả trực tuyến đến người làm thủ tục.

 
Xem danh sách các hồ sơ

- Danh sách hồ sơ “Yêu cầu bổ sung” Cán bộ một cửa có thể xem danh sách các hồ sơ sau khi thụ lý thấy còn thiếu thông tin tại trạng thái “Yêu cầu bổ sung”:

Cán bộ lựa chọn “Trả kết quả” để tiến hành trả kết quả trực tuyến đến người làm thủ tục.

- Danh sách hồ sơ “Thông báo trả giấy phép”. Cán bộ một cửa có thể xem danh sách các hồ sơ sau khi đã trả giấy phép cho NLTT tại trạng thái “Thông báo trả giấy phép”:

- Danh sách hồ sơ “Hồ sơ đã trả kết quả”. Cán bộ một cửa có thể xem hồ sơ đã trả kết quả bằng cách chọn “Hồ sơ đã trả kết quả”, hể thống sẽ hiển thị:

 
Chức năng của Chuyên viên xử lý Tổng cục
 
 
Lập biên bản thẩm định

- Chuyên viên xử lý Tổng Cục đăng nhập vào hệ thống, chọn “Thực hiện thẩm định”, chọn chi tiết hồ sơ cần thẩm định. Sau khi thẩm định với trường hợp Hồ sơ đạt yêu cầu.Chuyên viên xử lý chọn “Hồ sơ đạt yêu cầu” để tiến hành lập biên bản thẩm định.

- Chuyên viên xử lý chọn “Lưu tạm và chuyển trình lãnh đạo” để chuyển tiếp hồ sơ vào quy trình tiếp theo.Sau khi lập biên bản thẩm định, Cán bộ xử lý chọn “Xem bản thảo GP” để có thể xem trước Giấy phép sẽ cấp:

 
Từ chối cấp phép

- Chuyên viên xử lý Tổng Cục đăng nhập vào hệ thống, chọn “Thực hiện thẩm định”, chọn chi tiết hồ sơ cần thẩm định. Sau khi thẩm định đối với hồ sơ không đạt yêu cầu. Cán bộ xử lý chọn “Hồ sơ không đạt yêu cầu” để từ chối cấp phép.

 
Yêu cầu bổ sung

- Chuyên viên xử lý Tổng Cục đăng nhập vào hệ thống, chọn “Thực hiện thẩm định”, chọn chi tiết hồ sơ cần thẩm định. Sau khi thẩm định đối hồ sơ cần yêu cầu bổ sung.Cán bộ xử lý chọn “Yêu cầu bổ sung hồ sơ” để tiến hành yêu cầu bổ sung hồ sơ:

 
Chức năng của Lãnh đạo vụ
 
 
Chức năng của Lãnh đạo Tổng cục
 
 
Tra cứu hồ sơ
 
 
Tra cứu tất cả hồ sơ
 
 
Tra cứu giấy phép